02

Előkönyvelő-tanfolyam

Előkönyvelő-tanfolyamunkat Neked ajánljuk, ha jövődet a gazdasági szférában, vállalkozások ügyintézésében képzeled el és szeretnél gyorsan használható, középfokú szakképesítést szerezni vagy éppen átképeznéd magad.

Egy jó könyvelőre mindig szükség van. Ő az, aki:

Előkönyvelő-tanfolyamunkon arra törekszünk, hogy a könyvelési és pénzügyi alapfogalmak elsajátításán túl, minél inkább begyakorolhasd a könyvelési műveleteket és ezeket számítógépen is tudd alkalmazni a különböző könyvviteli programokban.

Nézd meg a képzés tematikáit itt:

A szakképesítéssel betölthető munkakörök:

Oktatók: Sorbán Ildikó, Sárkány Beáta, Fülöp Árpád, Szilágyi István, Dr. Geréb László, Farkas Imre, Fori Endre;
1900 lej
Részletfizetési lehetőség! A képzés időtartama: 72 óra – három hónap (heti 2 alkalommal 3-3 óra)
  • A tanfolyam sikeres elvégzése után államilag elismert, akkreditált könyvelői szakmai képesítést szerzel (COR 331302);
  • Beiratkozási követelmények:
  • érettségi oklevél;
  • legalább 18 éves életkor (tankötelezett korú nem jelentkezhet!);

Jelentkezni szeretnél előkönyvelő-tanfolyamra?

Bővíteni szeretnéd SAGA SOFT könyvelési ismereteidet?

Megteheted 3 alkalmas önfejlesztő képzésünkön. Részletekért kattints ide.

Jelentkezés előkönyvelő-tanfolyamra

Termenii și condițiile contractuale

Părțile:
1. FUNDAȚIA PRO ODORHEI, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, Mihail Kogalniceanu Nr. 2,
sediu secundar în Odorheiu Secuiesc, P-ța Kőkereszt nr. 1, având codul fiscal nr. 12549917, si
contul nr. RO93 BRDE 210SV 4542 8592100 deschis la Banca BRD-Groupe Societe Generale
ROMANIA sucursala Odorheiu Secuiesc, reprezentata prin dl. Ilyés Ferenc, director programe, în
calitate de Furnizor.
și
2. Orice persoană juridică sau fizică (delegată sau nu din partea unei persoane juridice) care își
exprimă dorința achiziționării unui serviciu sau a unui pachet de servicii si/sau dorește participarea
la unul dintre programele sau evenimentele organizate, în calitate de Beneficiar/Client (se pot
regăsi sub ambele denumiri în document)
CAPITOLUL I
1. Obiectul contractului:
Achiziționarea de servicii de formare profesională, de servicii de formare pentru diferite categorii
de persoane / pachete de servicii pentru care Programul de Formare este autorizat sau are dreptul
legal să le organizeze pe teritoriul Uniunii Europene în conformitate cu prevederile statutare ale
Asociației.
2. Principii ale colaborării cu Programul de Formare:
2.1. Orice serviciu sau pachet de servicii (formare, perfecționare, organizare de evenimente, altele)
achiziționate de la Programul de Formare se supune termenilor și condițiilor de mai jos, dacă
părțile nu convin altfel printr-un alt contract de prestări servicii sau printr-un alt acord bilateral.
2.2. . Necunoașterea termenilor și condițiilor contractuale nu poate fi invocată sub nici o formă de
niciuna dintre părți.
2.3. Orice fișă individuală de înscriere (document care poate fi găsit pe site-ul Programul de
Formare la secțiunea înscrieri www.szek.ro) care întrunește condițiile de formă – reprezintă o
comandă fermă din partea Beneficiarului/Clientului și naște drepturi și obligații atât pentru
Furnizor cât și pentru Beneficiarul direct sau indirect al serviciului prestat de catre Furnizor.
2.4. Prin completarea și transmiterea fișei individuale de înscriere, Beneficiarul serviciilor accepta
totalitatea termenilor și condițiilor contractuale prezentate pe pagina de web a Programului de
Formare, www.szek.ro precum și clauzele menționate în fișa individuală de înscriere.
3. Definirea unor termeni:
3.1.Beneficiar/Client: persoană fizică sau juridică, cursant, participant la un program de
formare/perfecționare, persoana care beneficiază, contra-cost, de serviciile oferite de
Programul de Formare
3.2.Plătitor/Cumpărător: instituția publică/privată sau persoana fizică care suportă costurile
serviciilor furnizate de Programul de Formare. Plătitorul indiferent de forma (persoana fizica
sau juridical) este obligat să cunoască și să își asume din punct de vedere legal Termenii și
condițiile contractuale
3.3.Fișa individuală de înscriere: document prin care un potențial Beneficiar/Client își exprimă în
mod ferm intenția de a contracta un serviciu sau un pachet de servicii de la Programul de
Formare
3.4.Persoană delegată: persoana fizică care participă in mod efectiv la unul din
programele/serviciile oferite de Programul de Formare și este, de cele mai multe ori,
Beneficiarul direct al serviciilor. Din punctul de vedere al obligațiilor, persoana delegată este
direct responsabilă de urmărirea îndeplinirii obligațiilor descrise în termenii și condițiile
contractuale
3.5.Obligația de plată: plata serviciilor comandate revine cumpărătorului definit la pct. 3.2. în
numele căruia s-au emis documente fiscale (facturi fiscale) și ale cărui date sunt colectate la
punctul nr. 2 ”Date de facturare” din fișa individuală de înscriere. Obligația de plată se naște
din momentul confirmării în scris, de regulă prin e-mail, din partea furnizorului către
Beneficiar/Client.
CAPITOLUL II
1. Durata termenilor și condițiilor contractuale care se aplică părților
1.1 Durata generală a termenilor și condițiilor contractuale valabile între părți este de 1 an sau
până la îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate de către părți
1.2 Durata de stocare a documentelor care au stat la baza nașterii relației contractuale este dată de
legislația specifică (Cod Fiscal, Legile din domeniul formării/perfecționării ș.a.m.d.) și
patronată de legislația specifică în domeniul protecției datelor cu caracter personal
(Regulamentul (UE) 2016/679).
CAPITOLUL III
1. Valoarea serviciilor și obligația de plată
1.1.Valoarea totală a serviciilor va rezulta din serviciile efectiv comandate, calculate la numărul
participanților la fiecare eveniment organizat de Programul de Formare, în baza tarifelor
exprimate în Grila programelor, în invitațiile adresate beneficiarului/ clientului, în facturile
fiscale emise de furnizor către Beneficiar/Client/cumpărător și a condițiilor din prezentul
contract.
CAPITOLUL IV
1. Obligațiile Furnizorului/Programul de Formare
1.1.Să dețină toate autorizările și să îndeplinească toate condițiile legale pentru serviciile ofertate
către Beneficiar /Client
1.2.Să informeze Beneficiarul/Clientul cu eventualele modificări substanțiale ale serviciilor
oferite
1.3.Să emită factura fiscală pentru serviciile comandate,
1.4.Programele de formare profesională organizate de către Programul de Formare trebuie să
respecte actele normative privind formarea profesională a adulților și toate actele normative
care legiferează organizarea activităților de formare pe teritoriul Uniunii Europene
1.5.Să organizeze programele de perfecționare și de formare profesională în condiții de calitate și
eficiență
1.6.Să înmâneze participanților, la finalizarea programelor de perfecționare, certificate de
participare eliberate de către Programul de Formare, în acord cu prevederile Ordonanței
Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, și adeverințe de participare
la programele de pregătire la cerere pentru activitățile educative non-formale.
1.7.Să asigure resursele umane, materiale și tehnice de derulare a activităților și serviciilor prestate
în conformitate cu oferta generală sau specifică adresată beneficiarului/clientului
1.8.Să comunice beneficiarului/clientului orice modificare survenită în graficul derulării unei
activități contractate
1.9.Să anunțe beneficiarul/clientul în timp cuvenit, asupra oricăror schimbări neprevăzute apărute
în timpul derulării serviciilor ce fac obiectul termenilor și condițiilor contractuale.
2. Drepturile Programul de Formare
2.1. Să utilizeze fotografii și/sau materiale video realizate în cadrul evenimentelor desfășurate
pentru promovarea activității sale, realizate cu acordul prealabil al beneficiarului
2.2. Să refuze furnizarea serviciilor oferite catre Beneficiar/Client pe motivul a unui
comportament care contravine normelor de bună-conduită în momentul interacțiunii cu
reprezentanți ai furnizorului, cu alți clienți/beneficiari sau furnizori ai Programul de Formare
sau in cazul in care există credite nestinse în relația cu beneficiarul
2.3. Să modifice programul de formare profesională/perfecționare pentru buna derulare a acestuia
și pentru a facilita accesul la serviciile oferite pentru Beneficiar/Client
2.4. În situația în care, din motive întemeiate, o persoană resursă/lector/coordonator nu poate
participa la un eveniment/curs/seminar/conferință/program de formare/perfecționare
furnizorul poate oferi o soluție alternativă pentru buna derulare a activității ofertate
beneficiarului/clientului neafectând substanțial calitatea serviciului ofertat
2.5. În situația în care din motive organizatorice furnizorul nu poate presta din vina sa sau a unui
terț o activitate, acesta poate oferi servicii alternative la nivelul celor ofertate iar acceptarea
sau refuzul acestora reprezintă o opțiune a beneficiarului/clientului.
2.6. Să organizeze programe de formare/perfecționare în diferite limbi, despre care va oferi
informații prealabile beneficiarului. Dreptul de decizie a limbii de predare, revine exluziv
furnizorului.
2.7. Să organizeze programele de formare/perfecționare pe baza conceptului early-bird/normal
tichet, pentru a asigura o bună participare a beneficiarilor
3. Obligațiile beneficiarului/clientului
3.1.Să consulte pagina www.szek.ro cu referire la detaliile profesionale și organizatorice privind
oferta de programe de formare profesională/perfecționare a Programul de Formare
3.2.Să achite contravaloarea prestațiilor oferite de furnizor la termenele anunțate de diferite
program de formare, exprimate prin anunțurile expuse pe diferitele forumuri offline și online
3.3.Să aducă la cunoștința furnizorului orice problemă legată de serviciile prestate
3.4.Să cunoască faptul că fișa individuală de înscriere care întrunește toate condițiile de formă
(completată integral, datată, semnată atât individual cât și de reprezentantul instituției
plătitoare) reprezintă o comandă fermă, ține loc de contract între părți și generează drepturi
și obligații în conformitate cu termenii și condițiile afișate pe pagina Programul de Formare,
www.szek.ro
3.5.Să cunoască faptul că înscrierea participanților se face în limita locurilor disponibile, în
ordinea primirii fișelor de înscriere, la numărul de tel.: 0769019495 sau pe adresa de e-mail:
adminisztracio@szek.ro iar confirmarea înscrierii va fi transmisă în scris pe adresa(ele) de
e-mail completată în fișa individuală de înscriere și va conține facturile fiscale pentru
serviciile comandate
3.6.Să ia in cunostinta faptul că în lipsa primirii confirmării prin e-mail a înscrierii/comenzii
ferme furnizorul are dreptul de a nu presta serviciile comandate și că îi revine lui obligația
de a contacta telefonic furnizorul pentru detalii suplimentare
3.7.Să cunoască faptul că nu sunt luate în considerare fișele de înscriere care nu sunt aprobate
de conducătorul instituției (semnătură) sau care nu conțin toate elementele completate în fișa
individuală de înscriere
3.8.Să cunoască faptul că anularea unei participări/comenzi ferme confirmate se face exclusiv
în scris (nu telefonic), pe e-mail la adresa: adminisztracio@szek.ro, cu cel puțin 10 zile
lucrătoare, înainte de data de începere a programului de perfecționare.
3.9.Să cunoască faptul că prin semnarea fișei individuale de înscriere beneficiarul își exprimă
acordul explicit cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – scopul prelucrării
fiind furnizarea de informații cu privire la organizarea programelor de perfecționare
și promovarea ofertei Programul de Formare. Promovarea ofertei furnizorului se face prin email, rețelele virtuale de socializare (Facebook, Instagram, Twitter etc.), fax, telefon, mesaje
scrise și pot include expunerea unor date biometrice (materiale fotografice, video și audio)
colectate de furnizor din sala/sălile de conferință, exclusiv cu ocazia organizării unor
evenimente profesionale: poze de grup, filmări din cadrul sesiunilor de formare profesională,
et.
3.10. Să aibă o conduită civilizată în raport cu furnizorul, cu persoanele implicate în activitatea
pe care furnizorul o prestează sau cu terții cu care intră în contact pe durata activității prestate
direct sau indirect de furnizor
3.11. Să prezinte documentele solicitate de către furnizorul de servicii, să completeze
formularistica specifică activității prestate de furnizor
3.12. Să participe la sesiunile de perfecționare, testare, evaluare conform graficului/orarului
comunicat, afișat sau convenit (poate fi și verbal) în cadrul ședințelor/deschiderilor de curs
3.13. Să cunoască normele privind securitatea muncii și să prevadă riscurile provenite dintr-o
eventuală deplasare în afara locului de muncă, a domiciliului sau sediului social unde își are
în mod normal activitatea.
3.14. Să participe la instruirea inițială
4. Drepturile beneficiarului/clientului
4.1.Să primească serviciile contractate și achitate în relația cu Programul de Formare în
conformitate cu oferta generală sau specifică
4.2.Să primească documentele care atestă participarea/absolvirea programului de formare și alte
documente necesare
4.3.Să primească, contra-cost, duplicat după certificatul de participare/absolvire, în cazul
pierderii/deteriorării acestuia, dacă este cazul
4.4.Să participe și la alte activități de socializare propuse de furnizor în perioada cursului, doar
dacă acestea nu afectează prezența obligatorie la sesiunile de formare profesională
4.5.Să fie informat cu privire la datele cu caracter personal pe care Programul de Formare le
deține exclusiv în relația cu beneficiarul/clientul/delegatul
4.6.Să solicite ștergerea sau actualizarea datelor pentru care acesta și-a exprimat consimțământul
4.7.Să se opună anumitor prelucrări de date personale, pentru motive întemeiate și legitime, cu
excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare
4.8.Să solicite încetarea prelucrării datelor personale în scopul promovării imaginii sau a
ofertelor furnizorului
4.9.Să aibă acces și posibilitatea de completare/modificare asupra datelor cu caracter personal
furnizate în relația cu Programul de Formare, cu excepția cazurilor în care există dispoziții
legale contrare
CAPITOLUL V
1. Penalități:
1.1.Programul de Formare este îndreptățit să nu acorde servicii către Beneficiar/Client dacă
plățile nu s-au efectuat conform termenului descris în articolului 3.1 din Capitolul IV al
termenilor și condițiilor contractuale
1.2.În situația în care beneficiarul/clientul anulează o participare cu nerespectarea termenului de
10 zile descris atât în fișa individuală de înscriere precum și la punctul 1.3 din Capitolului
IV al termenilor și condițiilor contractuale, penalitățile de plată sunt egale cu contravaloarea
serviciilor comandate și confirmate
CAPITOLUL VI
1. Date cu caracter personal – Politica de securitate a datelor cu caracter personal
1.1.Furnizorul declară că respectă normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare,
privind protecția datelor cu caracter personal
1.2.Furnizorul este conștient de faptul că normele europene din Regulamentul UE 679/2016 se
aplică oricărui operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană și oricărei
persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea
Europeană sau care le furnizează servicii. Prin urmare, furnizorul confirmă respectarea
deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita la:
1.2.1. Capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind accesul la date,
ștergerea, corectarea sau transferul datelor personale
1.2.2. Informarea în caz de incident de securitate a datelor a tuturor destinatarilor
relevanți, într-un interval maxim de 72 ore și, în cazul Prestatorului nu mai
târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a securității datelor
a ajuns în atenția acestuia
1.2.3. Îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării
cu Regulamentul (UE) 2016/ 679
1.3.Datele cu caracter personal nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terțe părți
neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Programul de
Formare va lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce
privește obligațiile asumate prin această clauză:
1.3.1. Va împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de
prelucrarea datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter
personal
1.3.2. Va preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor
1.3.3. Se va asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare
a datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces și că datele cu
caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără
autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare
1.3.4. Se va asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate
sau eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau
transportului și că este posibil să verifice și să decidă către care organisme se
dorește să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de
transmitere a datelor
1.3.5. Se va asigura că poate verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse,
modificate sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de
prelucrare a datelor
1.3.6. Se va asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter
personal, datele sunt prelucrate strict în conformitate cu termenii și condițiile
contractuale
1.3.7. Se va asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau
pierdere accidentală
1.3.8. Se va asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat.
CAPITOLUL VII
1. Dispoziții finale
1.1. Forța majoră
1.1.1. Părțile stabilesc de comun acord că sunt exonerate de obligațiile asumate prin
prezentul contract, în cazul în care neexecutarea acestor obligații este datorată
apariției forței majore, a cărei cauză este independentă de voința părților,
imprevizibilă și inevitabilă. Invocarea forței majore de către una din părți presupune
obligația acesteia de a anunța în scris celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen
de 5 (cinci) zile de la data apariției acestuia.
1.2. Jurisdicție
1.2.1. Orice dispută cu privire la aceste termene și condiții contractuale sau la ceea ce
decurge din derularea acestora, se va rezolva pe cale amiabilă
1.2.2. În cazul în care nu se găsește o soluție amiabilă, oricare dintre părți poate supune
litigiul competenței judecătorești de la sediul furnizorului.
1.3. Modificarea sau completarea termenilor și condițiilor contractuale se poate face numai cu
acordul scris al părților. Prin acord scris se înțelege încheierea unui alt contract de prestăriservicii.
Cum primesc factura?
Ulterior completării formularului de înscriere, veți primi pe e-mail factura fiscală. În baza acesteia,
puteți face plata serviciilor. În momentul începerii programului de perfecționare veți primi și
factura fiscală în original, semnată și stampilată, la solicitare.
Cum plătesc?
PLATA TARIFULUI de instruire la Programul de Formare se achită numai prin virament bancar,
în baza facturilor fiscale emise, în contul FUNDAȚIA PRO ODORHEI, codul fiscal nr. 12549917,
si contul nr. RO93 BRDE 210SV 4542 8592100 deschis la Banca BRD-Groupe Societe Generale
ROMANIA sucursala Odorheiu Secuiesc.
GDPR
Identitatea şi datele de contact ale operatorului
Subscrisa FUNDAȚIA PRO ODORHEI cu sediul în mun. Odorheiu Secuiesc, Mihail
Kogalniceanu Nr. 2, sediu secundar în Odorheiu Secuiesc, P-ța Kőkereszt nr. 1, jud. Harghita,
înregistrată în registrul special al asociațiilor și fundațiilor ținut la Judecatoria Miercurea Ciuc,
sub numărul 641/1999, cod fiscal 12549917, adresă de e-mail: adminisztracio@szek.ro,
gdpr@szek.ro, pagină web: www.szek.ro, reprezentată prin dl Dr. Ilyes Ferenc, în temeiul
prevederilor Regulamentului UE nr. 679/2016 pus în aplicare prin Legea nr. 19/2018, prin
prezenta vă aducem la cunoştinţă următoarele:
Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor din cadrul subscrisei: gdpr@szek.ro.
Definiţii
• „date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată
sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate
fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar
fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau
mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice,
economice, culturale sau sociale;
• „prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu
caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de
mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea,
adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere,
diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea,
ştergerea sau distrugerea;
• „restricţionarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul
de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
• „creare de profiluri” înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter
personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte
personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte
privind performanţa la locul de muncă, situaţia economică, sănătatea, preferinţele personale,
interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau
deplasările acesteia;
• „pseudonimizare” înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod
încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informaţii
suplimentare, cu condiţia ca aceste informaţii suplimentare să fie stocate separat şi să facă
obiectul unor măsuri de natură tehnică şi organizatorică care să asigure neatribuirea
respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile;
• „sistem de evidenţă a datelor” înseamnă orice set structurat de date cu caracter personal
accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate
după criterii funcţionale sau geografice;
• „operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism
care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu
caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul
Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi
prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
• „persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea
publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele
operatorului;
• „destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt
organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau
nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter
personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern
nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective
respectă normele aplicabile în materie de protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile
prelucrării;
• „parte terţă” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism
altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator şi persoanele care,
sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate
să prelucreze date cu caracter personal;
• „consimţământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică,
informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o
declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie
prelucrate;
• „încălcarea securităţii datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securităţii care
duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea
neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau
la accesul neautorizat la acestea;
• „date genetice” înseamnă datele cu caracter personal referitoare la caracteristicile genetice
moştenite sau dobândite ale unei persoane fizice, care oferă informaţii unice privind fiziologia
sau sănătatea persoanei respective şi care rezultă în special în urma unei analize a unei mostre
de material biologic recoltate de la persoana în cauză;
• „date biometrice” înseamnă o date cu caracter personal care rezultă în urma unor tehnici de
prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale
unei persoane fizice care permit sau confirmă identificarea unică a respectivei persoane, cum
ar fi imaginile faciale sau datele dactiloscopice;
• „date privind sănătatea” înseamnă date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau
mentală a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistenţă medicală, care
dezvăluie informaţii despre starea de sănătate a acesteia;
• „sediu principal” înseamnă:
(a) în cazul unui operator cu sedii în cel puţin două state membre, locul în care se află
administraţia centrală a acestuia în Uniune, cu excepţia cazului în care deciziile privind
scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal se iau într-un alt sediu al
operatorului din Uniune, sediu care are competenţa de a dispune punerea în aplicare a acestor
decizii, caz în care sediul care a luat deciziile respective este considerat a fi sediul principal;
(b) în cazul unei persoane împuternicite de operator cu sedii în cel puţin două state membre,
locul în care se află administraţia centrală a acesteia în Uniune, sau, în cazul în care persoana
împuternicită de operator nu are o administraţie centrală în Uniune, sediul din Uniune al
persoanei împuternicite de operator în care au loc activităţile principale de prelucrare, în
contextul activităţilor unui sediu al persoanei împuternicite de operator, în măsura în care
aceasta este supusă unor obligaţii specifice în temeiul prezentului regulament;
• „reprezentant” înseamnă o persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune, desemnată în scris
de către operator sau persoana împuternicită de operator în temeiul articolului 27, care
reprezintă operatorul sau persoana împuternicită în ceea ce priveşte obligaţiile lor respective
care le revin în temeiul prezentului regulament;
• „întreprindere” înseamnă o persoană fizică sau juridică ce desfăşoară o activitate economică,
indiferent de forma juridică a acesteia, inclusiv parteneriate sau asociaţii care desfăşoară în mod
regulat o activitate economică;
• „grup de întreprinderi” înseamnă o întreprindere care exercită controlul şi întreprinderile
controlate de aceasta;
• „reguli corporatiste obligatorii” înseamnă politicile în materie de protecţie a datelor cu caracter
personal care trebuie respectate de un operator sau de o persoană împuternicită de operator
stabilită pe teritoriul unui stat membru, în ceea ce priveşte transferurile sau seturile de
transferuri de date cu caracter personal către un operator sau o persoană împuternicită de
operator în una sau mai multe ţări terţe în cadrul unui grup de întreprinderi sau al unui grup de
întreprinderi implicate într-o activitate economică comună;
• „autoritate de supraveghere” înseamnă o autoritate publică independentă instituită de un stat
membru în temeiul articolului 51;
• „autoritate de supraveghere vizată” înseamnă o autoritate de supraveghere care este vizată de
procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal deoarece:
(a) operatorul sau persoana împuternicită de operator este stabilită pe teritoriul statului membru
al autorităţii de supraveghere respective;
(b) persoanele vizate care îşi au reşedinţa în statul membru în care se află autoritatea de
supraveghere respectivă sunt afectate în mod semnificativ sau sunt susceptibile de a fi afectate
în mod semnificativ de prelucrare; sau
(c) la autoritatea de supraveghere respectivă a fost depusă o plângere;
• „prelucrare transfrontalieră” înseamnă: – fie prelucrarea datelor cu caracter personal care
are loc în contextul activităţilor sediilor din mai multe state membre ale unui operator sau ale
unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul Uniunii, dacă operatorul sau persoana
împuternicită de operator are sedii în cel puţin două state membre; sau – fie prelucrarea datelor
cu caracter personal care are loc în contextul activităţilor unui singur sediu al unui operator sau
al unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul Uniunii, dar care afectează în mod
semnificativ sau este susceptibilă de a afecta în mod semnificativ persoane vizate din cel puţin
două state membre;
• „obiecţie relevantă şi motivată” înseamnă o obiecţie la un proiect de decizie în scopul de a
stabili dacă există o încălcare a prezentului regulament sau dacă măsurile preconizate în ceea
ce priveşte operatorul sau persoana împuternicită de operator respectă prezentul regulament,
care demonstrează în mod clar importanţa riscurilor pe care le prezintă proiectul de decizie în
ceea ce priveşte drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanelor vizate şi, după caz, libera
circulaţie a datelor cu caracter personal în cadrul Uniunii;
• „serviciile societăţii informaţionale” înseamnă un serviciu astfel cum este definit la articolul
1 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2015/1535/CE a Parlamentului European şi a Consiliului
din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informaţii în domeniul
reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale (JO L 241,
17.9.2015, p. 1).
• „organizaţie internaţională” înseamnă o organizaţie şi organismele sale subordonate
reglementate de dreptul internaţional public sau orice alt organism care este instituit printr-un
acord încheiat între două sau mai multe ţări sau în temeiul unui astfel de acord.
• Categorii de date cu caracter personal colectate de subscrisa sunt, după caz: – nume şi
prenume, domiciliu, cod numeric personal – număr de telefon, adresă de e-mail – date
privind salariul, contul bancar, starea de sănătate – date cuprinse în acte de identitate –
imagini foto/video
Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal şi temeiul juridic al prelucrării
Subscrisa, pe lângă îndeplinirea unor sarcini care servesc unor interese publice sau care rezultă
din exercitarea calității de entitate neguvernamentală de interes public, respectiv a autorității
publice cu care este învestit, în sensul art. 2 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 190/2018 privind măsuri
de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și a
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare
a Directivei 95/46/CE, prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor fizice pentru:
• Înregistrarea persoanei vizate la evenimentele organizate de subscrisa, precum și identificarea
persoanei vizate înregistrate la un eveniment
În acest caz, prelucrarea datelor personale se efectuează în temeiul consimțământului persoanei
vizate.
• Furnizare de informaţii
Datele se utilizează în vederea transmiterii unor informații, la cerere, în scopul stabilirii unor
raporturi juridice, inclusiv în scopul încheierii și executării contractelor încheiate între părţi.
În acest caz, prelucrarea datelor se întemeiază pe cererea înaintată de persoana vizată, respectiv
pe consimțământul persoanei vizate.
• Soluționarea cererilor
Datele personale se utilizează în vederea formulării unor răspunsuri la solicitările, la cerințele,
la reclamațiile sau la orice altă întrebare transmisă(e) de către persoana vizată.
În această situaţie, temeiul prelucrării îl constituie relaţia contractuală dintre părţi, obligaţia
legală a subscrisei sau consimţământul persoanei vizate, după caz.
• Comunicare în scop de marketing și PR
Datele personale se prelucrează în scop de marketing și PR, prin transmiterea de comunicări
servicii noi sau existente, mesaje cu ocazii speciale (de ex. anunțuri privind desfășurarea unor
evenimente, ziua de naştere a persoanei vizate, aniversări, etc.), oferte parteneri, concursuri,
lansare proiecte de finanțare etc. şi se întemeiază pe consimţământul persoanei vizate.
• Emiterea facturilor/chitanţelor
Datele personale se prelucrează în vederea menţionării lor pe factură/chitanţă ori pe alte
documente financiar-contabile justificative emise, în vederea indicării persoanei şi a datelor
beneficiarului, a datelor privind primirea documentului, etc.
În această situaţie, temeiul prelucrării îl constituie relaţia contractuală dintre părţi, obligaţia
legală a subscrisei sau consimţământul persoanei vizate, după caz.
• Executarea contractului încheiat între părţi
Datele personale se prelucrează în vederea exercitării drepturilor şi a executării obligaţiilor
izvorând din contractul încheiat între părţi, temeiul prelucrării datelor fiind contractul încheiat
între părţi sau, în lipsă de reglementare contractuală, prevederile legale în vigoare.
• Ţinerea relației între părţi
Datele personale se prelucrează în scopul ţinerii relaţiei între părţi. În această situaţie, temeiul
prelucrării îl constituie relaţia contractuală dintre părţi, obligaţia legală a subscrisei sau
consimţământul persoanei vizate, după caz.
• Apărarea drepturilor și a intereselor părţilor sau ale altor persoane
Datele personale se prelucrează pentru exercitarea sau apărarea drepturilor şi/intereselor
subscrisei sau ale altor persoane în faţa instanțelor de judecată, a executorilor judecătorești, a
notarilor publici, a avocaților, a consultanților subscrisei, a autorităţilor de stat ori a altor
persoane fizice sau juridice, publice sau private, care joacă un rol în cauză. În această situaţie,
temeiul prelucrării îl constituie relaţia contractuală dintre părţi, legislaţia în vigoare sau
consimţământul persoanei vizate, după caz.
• Prevenirea fraudelor
În dorinţa de a preveni săvârşirea oricărei nelegalităţi, subscrisa îşi rezervă dreptul de a prelucra
date personale şi de a le transmite către consultanți din diverse domenii, către auditori/cenzori,
către avocați, către contabili etc. În aceste cazuri, prelucrarea se justifică prin interesul legitim
al subscrisei de a preveni fraudele și alte nelegalități în activitatea desfăşurată, precum şi prin
existenţa obligației legale de a asigura legalitatea operațiunilor.
• A răspunde solicitărilor autorităților, precum şi în alte cazuri în care legea prevede
obligativitatea prelucrării datelor
Subscrisa prelucrează datele personale deţinute ori de câte ori legea prevede obligativitatea
acesteia. La fel, în cazurile prevăzute de lege, subscrisa va răspunde solicitărilor întemeiate ale
autorităţilor de stat.
Temeiul acestor prelucrări îl constituie prevederile legale în vigoare.
• Executarea efectivă a contractului de muncă
Datele personale se prelucrează în vederea încheierii şi executării contractelor individuale sau
colective de muncă şi se păstrează timp de 75 de ani.
În această situaţie, temeiul prelucrării îl constituie relaţia contractuală dintre părţi, precum şi
prevederile legale în vigoare.
Destinatarii/categorii de destinatari
Ca regulă, nu se divulgă datele personale deţinute de subscrisa către alte persoane fizice sau
juridice.
Cu toate acestea, în anumite cazuri prevăzute de lege, subscrisa are dreptul şi/sau obligaţia
legală de a divulga datele deţinute către:
• persoane fizice sau juridice care acționează ca persoane împuternicite pentru subscrisa în
diverse domenii (de ex. notar public, avocat, executor judecătoresc, societăți organizatoare de
promoții, etc.)
•instanțe de judecată sau arbitrale, autorități de stat
•furnizori de servicii de asigurări
•furnizori de servicii de tipărire și împlicuire comunicări
• societăți de recuperare creanțe
• terțe persoane fizice și/sau juridice în vederea cesionării creanțelor
• societăți ce oferă servicii de curierat/poștă sau de transport
• furnizori de servicii de call-center și asistență clienți
• furnizori de servicii software și/sau echipamente
• companii studii de piață/studii satisfacție clienți
• parteneri contractuali în vederea îndeplinirii dispozițiilor clienților/partenerilor subscrisei,
respectiv a obligațiilor asumate de către subscrisa față de clienți
• publicul larg prin difuzarea înregistrărilor video/foto efectuate sau a testimonialelor
înregistrate în cadrul unor evenimente organizate sau nu de subscrisa prin intermediul paginii
web a subscrisei sau prin rețelele sociale de comunicare (inclusiv, dar fără a se limita la
facebook și instagram), precum și prin orice alte medii offline și online.
Datele pot fi divulgate şi pentru motive legitime legate de activitatea desfăşurată, cum ar fi
degrevarea activității subscrisei, apărarea și exercitarea drepturilor sau intereselor subscrisei.
Datele cu caracter personal transmise vor fi prelucrate în condiții de securitate și de
confidențialitate, în conformitate cu scopul pentru care au fost transmise și cu respectarea
drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei vizate.
Datele cu caracter personal divulgate către persoane împuternicite de subscrisa sunt limitate la
informațiile minime care sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sau în interacțiunile
acestor terțe cu subscrisa.
Datele cu caracter personal prelucrate de subscrisa pot fi transferate în străinătate către state
din Uniunea Europeană sau Spațiul Economic European. Orice transfer realizat de subscrisa
într-un stat membru UE sau SEE va respecta cerințele legale prevăzute în Regulamentul GDPR
nr. 2016/679 adoptat de Parlamentul European.
Perioada pentru care vor fi stocate datele
Perioada de stocare a datelor personale diferă de la caz la caz în funcție de scopul prelucrării și
de categoria datelor prelucrate, care nu va depăşi perioada necesară îndeplinirii scopurilor în
care sunt prelucrate datele.
Perioadele respective sunt bazate pe prevederile legale, având în vedere, de asemenea,
obligațiile legale de stocare a anumitor date, termenele de prescripție aplicabile, durata
contractelor și scopurile activității desfăşurate.
Estimăm că activitățile de prelucrare vor necesita stocarea datelor cu caracter personal cel puțin
pe următoarele perioade:
• pe toată durata contractului și pe perioada necesară pentru protejarea drepturilor subscrisei
având în vedere legea aplicabilă contractului, inclusiv perioada de prescripție și termenele
prevăzute de către legislația fiscală și contabilă, respectiv perioada de stocare stabilită de către
subscrisa
• pe toată durata recuperării debitelor, echipamentelor și a soluționării definitive a oricăror
situații juridice/divergențe în legătură cu raportul juridic dintre părți
• pe toată durata producerii efectelor juridice izvorând din raportul juridic stabilit între părți.
• Interesele legitime urmărite
Pentru a fi considerat legitim, un interes trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
• să fie legal
• să fie concret
• să reprezinte un interes real și actual
• prelucrarea este necesară pentru atingerea interesului urmărit.
De exemplu, constituie interes legitim când prelucrarea are loc în cadrul relației cu un
client/partener, când datele personale se prelucrează în scopuri de marketing direct, pentru a
preveni frauda, pentru a asigura securitatea rețelei și a informațiilor în sistemele informatice,
precum și determinarea bonității și a solvabilității partenerului.
Drepturile persoanelor vizate
• dreptul de informare asupra modului în care se utilizează datele cu caracter personal, chiar de
la momentul colectării acestora
• dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: dreptul de a obține confirmarea
faptului că datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces
la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei
cereri în acest sens către operatorul de date
• dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal („dreptul de a fi
uitat”)
• dreptul de a solicita restricționarea prelucrării
• dreptul de a retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la
bază consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până în momentul respectiv
• dreptul de a se opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară
în care se află părțile, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a
se opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea
de profiluri;
• dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv
crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează
pe aceasta în mod similar într-o măsură semnificativă;
• dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a primi datele cu caracter personal
furnizate operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi
citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul
în care prelucrarea se bazează pe consimțământul persoanei fizice sau executarea unui contract
și este efectuată prin mijloace automate
• dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor
cu Caracter Personal, cu sediul în mun. București sector 1, B-dul Gheorghe Magheru nr. 28-30,
la numerele de telefon: 0318059211 sau 0318059212, la adresa e-mail:
anspdcp@dataprotection.ro.
• dreptul de a se adresa instanțelor de judecată competente.
Consecințele nerespectării obligației de a furniza informaţii
Refuzul persoanei vizate de a furniza datele solicitate în cazul în care aceasta reprezintă
o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui
contract poate avea drept consecință imposibilitatea/refuzul stabilirii unei relații juridice
sau încetarea raportului juridic existent între părți.
Existenţa unui proces decizional automatizat
FUNDAȚIA PRO ODORHEI nu ia decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor
persoanelor vizate și nu creează profiluri care să producă efecte juridice cu privire la persoana
vizată.
Sursele din care provin datele cu caracter personal:
• de la persoana vizată
• din partea clienților/partenerilor subscrisei persoane juridice
• surse publice