03

Gyógy- és fűszernövény képzés

A gyógynövények használata szinte egyidős az emberiséggel, termesztésük, gyűjtésük, felhasználásuk az utóbbi időkben reneszánszát éli. Amennyiben téged is elvarázsolnak a gyógy- és fűszernövények, megismernéd környékünk gyógynövényeit, érdekelnek a természetes gyógymódok, az egészségmegőrzés, szeretnél szakszerű ismereteket a gyógy- és fűszernövények termesztéséről, gyűjtéséről, felhasználásáról, kísérletező vagy és szívesen kipróbálnád, hasznosítanád a saját környezetedben ezeket a technikákat, akkor légy te is aktív résztvevője 4 modulos gyógy- és fűszernövény képzésünknek, ahol:
Képzésünk 4 modulból épül fel, amelyekre jelentkezhetsz egyszerre vagy külön-külön is, attól függően, hogy téged melyik rész tematikája érdekel leginkább.

Gyógy- és fűszernövény képzés teljes csomag

1350 Lej
 • Összes modul

Gyógy- és fűszernövények termesztése

Előadó: Ferencz Lehel kertészmérnök
350 Lej
 • Talajismeret​
 • Termesztési fogalmak​
 • Termesztéstechnikai munkák​
 • Növényvédelem bio módon
 • Növénytársítások​
 • Kertészetben használt eszközök és típusok​

Vadon termő gyógynövények gyűjtése

Előadó: Dr. Cseke Árkosi Katalin agrármérnök
400 Lej
 • Környékünkön fellelhető ismertebb vadon termő gyógynövények​
 • A szakszerű gyűjtés feltételei
 • Gyűjtés ideje, módja​
 • A szakszerű gyűjtés feltételei
 • Gyógynövények szárítása, tárolása​

Gyógynövények feldolgozása

Előadók: az Erdélyi Gyógynövénykert Egyesület gyakorló tagjai
400 Lej
 • Gyógynövények feldolgozása​
 • Elsődleges feldolgozás (szárítás, fagyasztás, befőzés, lepárlás)​
 • Másodlagos feldolgozás (vizes, ecet alapú, olajos kivonatok, tinktúrák)​
 • Gyógynövényes készítmények (kenőcsök, fűszerecetek, fűszersók, gyógynövényes szappanok)​

Gyógynövények gyakorlati alkalmazása

Előadó: Dr. Cseke Árkosi Katalin, Haider Csaba, Flórián Albert
350 Lej
 • Vállalkozás elindításának lépései​
 • Aromaterápia
 • Gyűjtés ideje, módja​
 • Gyógynövények alkalmazása a természetgyógyászatban​

Érdeklődni szeretnél a gyógy- és fűszernövény képzésről?

Érdeklődő űrlap gyógy- és fűszernövény-tanfolyamra

GDPR
Identitatea şi datele de contact ale operatorului
Subscrisa FUNDAȚIA PRO ODORHEI cu sediul în mun. Odorheiu Secuiesc, Mihail
Kogalniceanu Nr. 2, sediu secundar în Odorheiu Secuiesc, P-ța Kőkereszt nr. 1, jud. Harghita,
înregistrată în registrul special al asociațiilor și fundațiilor ținut la Judecatoria Miercurea Ciuc,
sub numărul 641/1999, cod fiscal 12549917, adresă de e-mail: adminisztracio@szek.ro,
gdpr@szek.ro, pagină web: www.szek.ro, reprezentată prin dl Dr. Ilyes Ferenc, în temeiul
prevederilor Regulamentului UE nr. 679/2016 pus în aplicare prin Legea nr. 19/2018, prin
prezenta vă aducem la cunoştinţă următoarele:
Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor din cadrul subscrisei: gdpr@szek.ro.
Definiţii
• „date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată
sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate
fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar
fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau
mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice,
economice, culturale sau sociale;
• „prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu
caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de
mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea,
adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere,
diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea,
ştergerea sau distrugerea;
• „restricţionarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul
de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
• „creare de profiluri” înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter
personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte
personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte
privind performanţa la locul de muncă, situaţia economică, sănătatea, preferinţele personale,
interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau
deplasările acesteia;
• „pseudonimizare” înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod
încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informaţii
suplimentare, cu condiţia ca aceste informaţii suplimentare să fie stocate separat şi să facă
obiectul unor măsuri de natură tehnică şi organizatorică care să asigure neatribuirea
respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile;
• „sistem de evidenţă a datelor” înseamnă orice set structurat de date cu caracter personal
accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate
după criterii funcţionale sau geografice;
• „operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism
care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu
caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul
Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi
prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
• „persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea
publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele
operatorului;
• „destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt
organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau
nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter
personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern
nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective
respectă normele aplicabile în materie de protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile
prelucrării;
• „parte terţă” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism
altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator şi persoanele care,
sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate
să prelucreze date cu caracter personal;
• „consimţământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică,
informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o
declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie
prelucrate;
• „încălcarea securităţii datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securităţii care
duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea
neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau
la accesul neautorizat la acestea;
• „date genetice” înseamnă datele cu caracter personal referitoare la caracteristicile genetice
moştenite sau dobândite ale unei persoane fizice, care oferă informaţii unice privind fiziologia
sau sănătatea persoanei respective şi care rezultă în special în urma unei analize a unei mostre
de material biologic recoltate de la persoana în cauză;
• „date biometrice” înseamnă o date cu caracter personal care rezultă în urma unor tehnici de
prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale
unei persoane fizice care permit sau confirmă identificarea unică a respectivei persoane, cum
ar fi imaginile faciale sau datele dactiloscopice;
• „date privind sănătatea” înseamnă date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau
mentală a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistenţă medicală, care
dezvăluie informaţii despre starea de sănătate a acesteia;
• „sediu principal” înseamnă:
(a) în cazul unui operator cu sedii în cel puţin două state membre, locul în care se află
administraţia centrală a acestuia în Uniune, cu excepţia cazului în care deciziile privind
scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal se iau într-un alt sediu al
operatorului din Uniune, sediu care are competenţa de a dispune punerea în aplicare a acestor
decizii, caz în care sediul care a luat deciziile respective este considerat a fi sediul principal;
(b) în cazul unei persoane împuternicite de operator cu sedii în cel puţin două state membre,
locul în care se află administraţia centrală a acesteia în Uniune, sau, în cazul în care persoana
împuternicită de operator nu are o administraţie centrală în Uniune, sediul din Uniune al
persoanei împuternicite de operator în care au loc activităţile principale de prelucrare, în
contextul activităţilor unui sediu al persoanei împuternicite de operator, în măsura în care
aceasta este supusă unor obligaţii specifice în temeiul prezentului regulament;
• „reprezentant” înseamnă o persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune, desemnată în scris
de către operator sau persoana împuternicită de operator în temeiul articolului 27, care
reprezintă operatorul sau persoana împuternicită în ceea ce priveşte obligaţiile lor respective
care le revin în temeiul prezentului regulament;
• „întreprindere” înseamnă o persoană fizică sau juridică ce desfăşoară o activitate economică,
indiferent de forma juridică a acesteia, inclusiv parteneriate sau asociaţii care desfăşoară în mod
regulat o activitate economică;
• „grup de întreprinderi” înseamnă o întreprindere care exercită controlul şi întreprinderile
controlate de aceasta;
• „reguli corporatiste obligatorii” înseamnă politicile în materie de protecţie a datelor cu caracter
personal care trebuie respectate de un operator sau de o persoană împuternicită de operator
stabilită pe teritoriul unui stat membru, în ceea ce priveşte transferurile sau seturile de
transferuri de date cu caracter personal către un operator sau o persoană împuternicită de
operator în una sau mai multe ţări terţe în cadrul unui grup de întreprinderi sau al unui grup de
întreprinderi implicate într-o activitate economică comună;
• „autoritate de supraveghere” înseamnă o autoritate publică independentă instituită de un stat
membru în temeiul articolului 51;
• „autoritate de supraveghere vizată” înseamnă o autoritate de supraveghere care este vizată de
procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal deoarece:
(a) operatorul sau persoana împuternicită de operator este stabilită pe teritoriul statului membru
al autorităţii de supraveghere respective;
(b) persoanele vizate care îşi au reşedinţa în statul membru în care se află autoritatea de
supraveghere respectivă sunt afectate în mod semnificativ sau sunt susceptibile de a fi afectate
în mod semnificativ de prelucrare; sau
(c) la autoritatea de supraveghere respectivă a fost depusă o plângere;
• „prelucrare transfrontalieră” înseamnă: – fie prelucrarea datelor cu caracter personal care
are loc în contextul activităţilor sediilor din mai multe state membre ale unui operator sau ale
unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul Uniunii, dacă operatorul sau persoana
împuternicită de operator are sedii în cel puţin două state membre; sau – fie prelucrarea datelor
cu caracter personal care are loc în contextul activităţilor unui singur sediu al unui operator sau
al unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul Uniunii, dar care afectează în mod
semnificativ sau este susceptibilă de a afecta în mod semnificativ persoane vizate din cel puţin
două state membre;
• „obiecţie relevantă şi motivată” înseamnă o obiecţie la un proiect de decizie în scopul de a
stabili dacă există o încălcare a prezentului regulament sau dacă măsurile preconizate în ceea
ce priveşte operatorul sau persoana împuternicită de operator respectă prezentul regulament,
care demonstrează în mod clar importanţa riscurilor pe care le prezintă proiectul de decizie în
ceea ce priveşte drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanelor vizate şi, după caz, libera
circulaţie a datelor cu caracter personal în cadrul Uniunii;
• „serviciile societăţii informaţionale” înseamnă un serviciu astfel cum este definit la articolul
1 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2015/1535/CE a Parlamentului European şi a Consiliului
din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informaţii în domeniul
reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale (JO L 241,
17.9.2015, p. 1).
• „organizaţie internaţională” înseamnă o organizaţie şi organismele sale subordonate
reglementate de dreptul internaţional public sau orice alt organism care este instituit printr-un
acord încheiat între două sau mai multe ţări sau în temeiul unui astfel de acord.
• Categorii de date cu caracter personal colectate de subscrisa sunt, după caz: – nume şi
prenume, domiciliu, cod numeric personal – număr de telefon, adresă de e-mail – date
privind salariul, contul bancar, starea de sănătate – date cuprinse în acte de identitate –
imagini foto/video
Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal şi temeiul juridic al prelucrării
Subscrisa, pe lângă îndeplinirea unor sarcini care servesc unor interese publice sau care rezultă
din exercitarea calității de entitate neguvernamentală de interes public, respectiv a autorității
publice cu care este învestit, în sensul art. 2 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 190/2018 privind măsuri
de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și a
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare
a Directivei 95/46/CE, prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor fizice pentru:
• Înregistrarea persoanei vizate la evenimentele organizate de subscrisa, precum și identificarea
persoanei vizate înregistrate la un eveniment
În acest caz, prelucrarea datelor personale se efectuează în temeiul consimțământului persoanei
vizate.
• Furnizare de informaţii
Datele se utilizează în vederea transmiterii unor informații, la cerere, în scopul stabilirii unor
raporturi juridice, inclusiv în scopul încheierii și executării contractelor încheiate între părţi.
În acest caz, prelucrarea datelor se întemeiază pe cererea înaintată de persoana vizată, respectiv
pe consimțământul persoanei vizate.
• Soluționarea cererilor
Datele personale se utilizează în vederea formulării unor răspunsuri la solicitările, la cerințele,
la reclamațiile sau la orice altă întrebare transmisă(e) de către persoana vizată.
În această situaţie, temeiul prelucrării îl constituie relaţia contractuală dintre părţi, obligaţia
legală a subscrisei sau consimţământul persoanei vizate, după caz.
• Comunicare în scop de marketing și PR
Datele personale se prelucrează în scop de marketing și PR, prin transmiterea de comunicări
servicii noi sau existente, mesaje cu ocazii speciale (de ex. anunțuri privind desfășurarea unor
evenimente, ziua de naştere a persoanei vizate, aniversări, etc.), oferte parteneri, concursuri,
lansare proiecte de finanțare etc. şi se întemeiază pe consimţământul persoanei vizate.
• Emiterea facturilor/chitanţelor
Datele personale se prelucrează în vederea menţionării lor pe factură/chitanţă ori pe alte
documente financiar-contabile justificative emise, în vederea indicării persoanei şi a datelor
beneficiarului, a datelor privind primirea documentului, etc.
În această situaţie, temeiul prelucrării îl constituie relaţia contractuală dintre părţi, obligaţia
legală a subscrisei sau consimţământul persoanei vizate, după caz.
• Executarea contractului încheiat între părţi
Datele personale se prelucrează în vederea exercitării drepturilor şi a executării obligaţiilor
izvorând din contractul încheiat între părţi, temeiul prelucrării datelor fiind contractul încheiat
între părţi sau, în lipsă de reglementare contractuală, prevederile legale în vigoare.
• Ţinerea relației între părţi
Datele personale se prelucrează în scopul ţinerii relaţiei între părţi. În această situaţie, temeiul
prelucrării îl constituie relaţia contractuală dintre părţi, obligaţia legală a subscrisei sau
consimţământul persoanei vizate, după caz.
• Apărarea drepturilor și a intereselor părţilor sau ale altor persoane
Datele personale se prelucrează pentru exercitarea sau apărarea drepturilor şi/intereselor
subscrisei sau ale altor persoane în faţa instanțelor de judecată, a executorilor judecătorești, a
notarilor publici, a avocaților, a consultanților subscrisei, a autorităţilor de stat ori a altor
persoane fizice sau juridice, publice sau private, care joacă un rol în cauză. În această situaţie,
temeiul prelucrării îl constituie relaţia contractuală dintre părţi, legislaţia în vigoare sau
consimţământul persoanei vizate, după caz.
• Prevenirea fraudelor
În dorinţa de a preveni săvârşirea oricărei nelegalităţi, subscrisa îşi rezervă dreptul de a prelucra
date personale şi de a le transmite către consultanți din diverse domenii, către auditori/cenzori,
către avocați, către contabili etc. În aceste cazuri, prelucrarea se justifică prin interesul legitim
al subscrisei de a preveni fraudele și alte nelegalități în activitatea desfăşurată, precum şi prin
existenţa obligației legale de a asigura legalitatea operațiunilor.
• A răspunde solicitărilor autorităților, precum şi în alte cazuri în care legea prevede
obligativitatea prelucrării datelor
Subscrisa prelucrează datele personale deţinute ori de câte ori legea prevede obligativitatea
acesteia. La fel, în cazurile prevăzute de lege, subscrisa va răspunde solicitărilor întemeiate ale
autorităţilor de stat.
Temeiul acestor prelucrări îl constituie prevederile legale în vigoare.
• Executarea efectivă a contractului de muncă
Datele personale se prelucrează în vederea încheierii şi executării contractelor individuale sau
colective de muncă şi se păstrează timp de 75 de ani.
În această situaţie, temeiul prelucrării îl constituie relaţia contractuală dintre părţi, precum şi
prevederile legale în vigoare.
Destinatarii/categorii de destinatari
Ca regulă, nu se divulgă datele personale deţinute de subscrisa către alte persoane fizice sau
juridice.
Cu toate acestea, în anumite cazuri prevăzute de lege, subscrisa are dreptul şi/sau obligaţia
legală de a divulga datele deţinute către:
• persoane fizice sau juridice care acționează ca persoane împuternicite pentru subscrisa în
diverse domenii (de ex. notar public, avocat, executor judecătoresc, societăți organizatoare de
promoții, etc.)
•instanțe de judecată sau arbitrale, autorități de stat
•furnizori de servicii de asigurări
•furnizori de servicii de tipărire și împlicuire comunicări
• societăți de recuperare creanțe
• terțe persoane fizice și/sau juridice în vederea cesionării creanțelor
• societăți ce oferă servicii de curierat/poștă sau de transport
• furnizori de servicii de call-center și asistență clienți
• furnizori de servicii software și/sau echipamente
• companii studii de piață/studii satisfacție clienți
• parteneri contractuali în vederea îndeplinirii dispozițiilor clienților/partenerilor subscrisei,
respectiv a obligațiilor asumate de către subscrisa față de clienți
• publicul larg prin difuzarea înregistrărilor video/foto efectuate sau a testimonialelor
înregistrate în cadrul unor evenimente organizate sau nu de subscrisa prin intermediul paginii
web a subscrisei sau prin rețelele sociale de comunicare (inclusiv, dar fără a se limita la
facebook și instagram), precum și prin orice alte medii offline și online.
Datele pot fi divulgate şi pentru motive legitime legate de activitatea desfăşurată, cum ar fi
degrevarea activității subscrisei, apărarea și exercitarea drepturilor sau intereselor subscrisei.
Datele cu caracter personal transmise vor fi prelucrate în condiții de securitate și de
confidențialitate, în conformitate cu scopul pentru care au fost transmise și cu respectarea
drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei vizate.
Datele cu caracter personal divulgate către persoane împuternicite de subscrisa sunt limitate la
informațiile minime care sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sau în interacțiunile
acestor terțe cu subscrisa.
Datele cu caracter personal prelucrate de subscrisa pot fi transferate în străinătate către state
din Uniunea Europeană sau Spațiul Economic European. Orice transfer realizat de subscrisa
într-un stat membru UE sau SEE va respecta cerințele legale prevăzute în Regulamentul GDPR
nr. 2016/679 adoptat de Parlamentul European.
Perioada pentru care vor fi stocate datele
Perioada de stocare a datelor personale diferă de la caz la caz în funcție de scopul prelucrării și
de categoria datelor prelucrate, care nu va depăşi perioada necesară îndeplinirii scopurilor în
care sunt prelucrate datele.
Perioadele respective sunt bazate pe prevederile legale, având în vedere, de asemenea,
obligațiile legale de stocare a anumitor date, termenele de prescripție aplicabile, durata
contractelor și scopurile activității desfăşurate.
Estimăm că activitățile de prelucrare vor necesita stocarea datelor cu caracter personal cel puțin
pe următoarele perioade:
• pe toată durata contractului și pe perioada necesară pentru protejarea drepturilor subscrisei
având în vedere legea aplicabilă contractului, inclusiv perioada de prescripție și termenele
prevăzute de către legislația fiscală și contabilă, respectiv perioada de stocare stabilită de către
subscrisa
• pe toată durata recuperării debitelor, echipamentelor și a soluționării definitive a oricăror
situații juridice/divergențe în legătură cu raportul juridic dintre părți
• pe toată durata producerii efectelor juridice izvorând din raportul juridic stabilit între părți.
• Interesele legitime urmărite
Pentru a fi considerat legitim, un interes trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
• să fie legal
• să fie concret
• să reprezinte un interes real și actual
• prelucrarea este necesară pentru atingerea interesului urmărit.
De exemplu, constituie interes legitim când prelucrarea are loc în cadrul relației cu un
client/partener, când datele personale se prelucrează în scopuri de marketing direct, pentru a
preveni frauda, pentru a asigura securitatea rețelei și a informațiilor în sistemele informatice,
precum și determinarea bonității și a solvabilității partenerului.
Drepturile persoanelor vizate
• dreptul de informare asupra modului în care se utilizează datele cu caracter personal, chiar de
la momentul colectării acestora
• dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: dreptul de a obține confirmarea
faptului că datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces
la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei
cereri în acest sens către operatorul de date
• dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal („dreptul de a fi
uitat”)
• dreptul de a solicita restricționarea prelucrării
• dreptul de a retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la
bază consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până în momentul respectiv
• dreptul de a se opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară
în care se află părțile, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a
se opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea
de profiluri;
• dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv
crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează
pe aceasta în mod similar într-o măsură semnificativă;
• dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a primi datele cu caracter personal
furnizate operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi
citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul
în care prelucrarea se bazează pe consimțământul persoanei fizice sau executarea unui contract
și este efectuată prin mijloace automate
• dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor
cu Caracter Personal, cu sediul în mun. București sector 1, B-dul Gheorghe Magheru nr. 28-30,
la numerele de telefon: 0318059211 sau 0318059212, la adresa e-mail:
anspdcp@dataprotection.ro.
• dreptul de a se adresa instanțelor de judecată competente.
Consecințele nerespectării obligației de a furniza informaţii
Refuzul persoanei vizate de a furniza datele solicitate în cazul în care aceasta reprezintă
o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui
contract poate avea drept consecință imposibilitatea/refuzul stabilirii unei relații juridice
sau încetarea raportului juridic existent între părți.
Existenţa unui proces decizional automatizat
FUNDAȚIA PRO ODORHEI nu ia decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor
persoanelor vizate și nu creează profiluri care să producă efecte juridice cu privire la persoana
vizată.
Sursele din care provin datele cu caracter personal:
• de la persoana vizată
• din partea clienților/partenerilor subscrisei persoane juridice
• surse publice