03

Német nyelvtanfolyam

A1 (minimum szint)

Ez a szint jelenti az alapszókincs elsajátítását. Itt megtanulod a mindennapi teendők egyszerű, konkrét kifejezését, képes leszel bemutatni saját magad, a lakhelyed, a családod, illetve a közvetlen környezeted és az ezekkel kapcsolatos egyszerű kérdéseket is fel tudod tenni.

Az A1 (minimumszint) elvégzésével a következőket sajátíthatod el:

Csoportjaink átlaglétszáma 5-12 fő, amely ideális ahhoz, hogy minden tanuló aktívan bekapcsolódjon a nyelvtanulásba, párban és csoportban tanulhasson társaival, illetve kellő figyelmet kapjon nyelvtanárainktól.

Ára: 1600 lej/év
(részletfizetési lehetőséggel) Csoportos megrendelés esetén a képzés ára egyedi megállapodás tárgyát képezi.

A tanfolyam 70 tanórát foglal magában.

Jelentkezem

Érdekel nyelvvizsga lehetőség?

További részleteket itt találsz

Jelentkezési űrlap német nyelvtanfolyamra

Termenii și condițiile contractualePărțile:

1. FUNDAȚIA PRO ODORHEI, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, Mihail Kogalniceanu Nr. 2,

sediu secundar în Odorheiu Secuiesc, P-ța Kőkereszt nr. 1, având codul fiscal nr. 12549917, si

contul nr. RO93 BRDE 210SV 4542 8592100 deschis la Banca BRD-Groupe Societe Generale

ROMANIA sucursala Odorheiu Secuiesc, reprezentata prin dl. Ilyés Ferenc, director programe, în

calitate de Furnizor.

și

2. Orice persoană juridică sau fizică (delegată sau nu din partea unei persoane juridice) care își

exprimă dorința achiziționării unui serviciu sau a unui pachet de servicii si/sau dorește participarea

la unul dintre programele sau evenimentele organizate, în calitate de Beneficiar/Client (se pot

regăsi sub ambele denumiri în document)

CAPITOLUL I

1. Obiectul contractului:

Achiziționarea de servicii de formare profesională, de servicii de formare pentru diferite categorii

de persoane / pachete de servicii pentru care Programul de Formare este autorizat sau are dreptul

legal să le organizeze pe teritoriul Uniunii Europene în conformitate cu prevederile statutare ale

Asociației.

2. Principii ale colaborării cu Programul de Formare:

2.1. Orice serviciu sau pachet de servicii (formare, perfecționare, organizare de evenimente, altele)

achiziționate de la Programul de Formare se supune termenilor și condițiilor de mai jos, dacă

părțile nu convin altfel printr-un alt contract de prestări servicii sau printr-un alt acord bilateral.

2.2. . Necunoașterea termenilor și condițiilor contractuale nu poate fi invocată sub nici o formă de

niciuna dintre părți.

2.3. Orice fișă individuală de înscriere (document care poate fi găsit pe site-ul Programul de

Formare la secțiunea înscrieri www.szek.ro) care întrunește condițiile de formă – reprezintă o

comandă fermă din partea Beneficiarului/Clientului și naște drepturi și obligații atât pentru

Furnizor cât și pentru Beneficiarul direct sau indirect al serviciului prestat de catre Furnizor.

2.4. Prin completarea și transmiterea fișei individuale de înscriere, Beneficiarul serviciilor accepta

totalitatea termenilor și condițiilor contractuale prezentate pe pagina de web a Programului de

Formare, www.szek.ro precum și clauzele menționate în fișa individuală de înscriere.

3. Definirea unor termeni:

3.1.Beneficiar/Client: persoană fizică sau juridică, cursant, participant la un program de

formare/perfecționare, persoana care beneficiază, contra-cost, de serviciile oferite de

Programul de Formare

3.2.Plătitor/Cumpărător: instituția publică/privată sau persoana fizică care suportă costurile

serviciilor furnizate de Programul de Formare. Plătitorul indiferent de forma (persoana fizica

sau juridical) este obligat să cunoască și să își asume din punct de vedere legal Termenii și

condițiile contractuale

3.3.Fișa individuală de înscriere: document prin care un potențial Beneficiar/Client își exprimă în

mod ferm intenția de a contracta un serviciu sau un pachet de servicii de la Programul de

Formare

3.4.Persoană delegată: persoana fizică care participă in mod efectiv la unul din

programele/serviciile oferite de Programul de Formare și este, de cele mai multe ori,

Beneficiarul direct al serviciilor. Din punctul de vedere al obligațiilor, persoana delegată este

direct responsabilă de urmărirea îndeplinirii obligațiilor descrise în termenii și condițiile

contractuale

3.5.Obligația de plată: plata serviciilor comandate revine cumpărătorului definit la pct. 3.2. în

numele căruia s-au emis documente fiscale (facturi fiscale) și ale cărui date sunt colectate la

punctul nr. 2 ”Date de facturare” din fișa individuală de înscriere. Obligația de plată se naște

din momentul confirmării în scris, de regulă prin e-mail, din partea furnizorului către

Beneficiar/Client.

CAPITOLUL II

1. Durata termenilor și condițiilor contractuale care se aplică părților

1.1 Durata generală a termenilor și condițiilor contractuale valabile între părți este de 1 an sau

până la îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate de către părți

1.2 Durata de stocare a documentelor care au stat la baza nașterii relației contractuale este dată de

legislația specifică (Cod Fiscal, Legile din domeniul formării/perfecționării ș.a.m.d.) și

patronată de legislația specifică în domeniul protecției datelor cu caracter personal

(Regulamentul (UE) 2016/679).

CAPITOLUL III

1. Valoarea serviciilor și obligația de plată

1.1.Valoarea totală a serviciilor va rezulta din serviciile efectiv comandate, calculate la numărul

participanților la fiecare eveniment organizat de Programul de Formare, în baza tarifelor

exprimate în Grila programelor, în invitațiile adresate beneficiarului/ clientului, în facturile

fiscale emise de furnizor către Beneficiar/Client/cumpărător și a condițiilor din prezentul

contract.

CAPITOLUL IV

1. Obligațiile Furnizorului/Programul de Formare

1.1.Să dețină toate autorizările și să îndeplinească toate condițiile legale pentru serviciile ofertate

către Beneficiar /Client

1.2.Să informeze Beneficiarul/Clientul cu eventualele modificări substanțiale ale serviciilor

oferite

1.3.Să emită factura fiscală pentru serviciile comandate,

1.4.Programele de formare profesională organizate de către Programul de Formare trebuie să

respecte actele normative privind formarea profesională a adulților și toate actele normative

care legiferează organizarea activităților de formare pe teritoriul Uniunii Europene

1.5.Să organizeze programele de perfecționare și de formare profesională în condiții de calitate și

eficiență

1.6.Să înmâneze participanților, la finalizarea programelor de perfecționare, certificate de

participare eliberate de către Programul de Formare, în acord cu prevederile Ordonanței

Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, și adeverințe de participare

la programele de pregătire la cerere pentru activitățile educative non-formale.

1.7.Să asigure resursele umane, materiale și tehnice de derulare a activităților și serviciilor prestate

în conformitate cu oferta generală sau specifică adresată beneficiarului/clientului

1.8.Să comunice beneficiarului/clientului orice modificare survenită în graficul derulării unei

activități contractate

1.9.Să anunțe beneficiarul/clientul în timp cuvenit, asupra oricăror schimbări neprevăzute apărute

în timpul derulării serviciilor ce fac obiectul termenilor și condițiilor contractuale.

2. Drepturile Programul de Formare

2.1. Să utilizeze fotografii și/sau materiale video realizate în cadrul evenimentelor desfășurate

pentru promovarea activității sale, realizate cu acordul prealabil al beneficiarului

2.2. Să refuze furnizarea serviciilor oferite catre Beneficiar/Client pe motivul a unui

comportament care contravine normelor de bună-conduită în momentul interacțiunii cu

reprezentanți ai furnizorului, cu alți clienți/beneficiari sau furnizori ai Programul de Formare

sau in cazul in care există credite nestinse în relația cu beneficiarul

2.3. Să modifice programul de formare profesională/perfecționare pentru buna derulare a acestuia

și pentru a facilita accesul la serviciile oferite pentru Beneficiar/Client

2.4. În situația în care, din motive întemeiate, o persoană resursă/lector/coordonator nu poate

participa la un eveniment/curs/seminar/conferință/program de formare/perfecționare

furnizorul poate oferi o soluție alternativă pentru buna derulare a activității ofertate

beneficiarului/clientului neafectând substanțial calitatea serviciului ofertat

2.5. În situația în care din motive organizatorice furnizorul nu poate presta din vina sa sau a unui

terț o activitate, acesta poate oferi servicii alternative la nivelul celor ofertate iar acceptarea

sau refuzul acestora reprezintă o opțiune a beneficiarului/clientului.

2.6. Să organizeze programe de formare/perfecționare în diferite limbi, despre care va oferi

informații prealabile beneficiarului. Dreptul de decizie a limbii de predare, revine exluziv

furnizorului.

2.7. Să organizeze programele de formare/perfecționare pe baza conceptului early-bird/normal

tichet, pentru a asigura o bună participare a beneficiarilor

3. Obligațiile beneficiarului/clientului

3.1.Să consulte pagina www.szek.ro cu referire la detaliile profesionale și organizatorice privind

oferta de programe de formare profesională/perfecționare a Programul de Formare

3.2.Să achite contravaloarea prestațiilor oferite de furnizor la termenele anunțate de diferite

program de formare, exprimate prin anunțurile expuse pe diferitele forumuri offline și online

3.3.Să aducă la cunoștința furnizorului orice problemă legată de serviciile prestate

3.4.Să cunoască faptul că fișa individuală de înscriere care întrunește toate condițiile de formă

(completată integral, datată, semnată atât individual cât și de reprezentantul instituției

plătitoare) reprezintă o comandă fermă, ține loc de contract între părți și generează drepturi

și obligații în conformitate cu termenii și condițiile afișate pe pagina Programul de Formare,

www.szek.ro

3.5.Să cunoască faptul că înscrierea participanților se face în limita locurilor disponibile, în

ordinea primirii fișelor de înscriere, la numărul de tel.: 0769019495 sau pe adresa de e-mail:

adminisztracio@szek.ro iar confirmarea înscrierii va fi transmisă în scris pe adresa(ele) de

e-mail completată în fișa individuală de înscriere și va conține facturile fiscale pentru

serviciile comandate

3.6.Să ia in cunostinta faptul că în lipsa primirii confirmării prin e-mail a înscrierii/comenzii

ferme furnizorul are dreptul de a nu presta serviciile comandate și că îi revine lui obligația

de a contacta telefonic furnizorul pentru detalii suplimentare

3.7.Să cunoască faptul că nu sunt luate în considerare fișele de înscriere care nu sunt aprobate

de conducătorul instituției (semnătură) sau care nu conțin toate elementele completate în fișa

individuală de înscriere

3.8.Să cunoască faptul că anularea unei participări/comenzi ferme confirmate se face exclusiv

în scris (nu telefonic), pe e-mail la adresa: adminisztracio@szek.ro, cu cel puțin 10 zile

lucrătoare, înainte de data de începere a programului de perfecționare.

3.9.Să cunoască faptul că prin semnarea fișei individuale de înscriere beneficiarul își exprimă

acordul explicit cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – scopul prelucrării

fiind furnizarea de informații cu privire la organizarea programelor de perfecționare

și promovarea ofertei Programul de Formare. Promovarea ofertei furnizorului se face prin email, rețelele virtuale de socializare (Facebook, Instagram, Twitter etc.), fax, telefon, mesaje

scrise și pot include expunerea unor date biometrice (materiale fotografice, video și audio)

colectate de furnizor din sala/sălile de conferință, exclusiv cu ocazia organizării unor

evenimente profesionale: poze de grup, filmări din cadrul sesiunilor de formare profesională,

et.

3.10. Să aibă o conduită civilizată în raport cu furnizorul, cu persoanele implicate în activitatea

pe care furnizorul o prestează sau cu terții cu care intră în contact pe durata activității prestate

direct sau indirect de furnizor

3.11. Să prezinte documentele solicitate de către furnizorul de servicii, să completeze

formularistica specifică activității prestate de furnizor

3.12. Să participe la sesiunile de perfecționare, testare, evaluare conform graficului/orarului

comunicat, afișat sau convenit (poate fi și verbal) în cadrul ședințelor/deschiderilor de curs

3.13. Să cunoască normele privind securitatea muncii și să prevadă riscurile provenite dintr-o

eventuală deplasare în afara locului de muncă, a domiciliului sau sediului social unde își are

în mod normal activitatea.

3.14. Să participe la instruirea inițială

4. Drepturile beneficiarului/clientului

4.1.Să primească serviciile contractate și achitate în relația cu Programul de Formare în

conformitate cu oferta generală sau specifică

4.2.Să primească documentele care atestă participarea/absolvirea programului de formare și alte

documente necesare

4.3.Să primească, contra-cost, duplicat după certificatul de participare/absolvire, în cazul

pierderii/deteriorării acestuia, dacă este cazul

4.4.Să participe și la alte activități de socializare propuse de furnizor în perioada cursului, doar

dacă acestea nu afectează prezența obligatorie la sesiunile de formare profesională

4.5.Să fie informat cu privire la datele cu caracter personal pe care Programul de Formare le

deține exclusiv în relația cu beneficiarul/clientul/delegatul

4.6.Să solicite ștergerea sau actualizarea datelor pentru care acesta și-a exprimat consimțământul

4.7.Să se opună anumitor prelucrări de date personale, pentru motive întemeiate și legitime, cu

excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare

4.8.Să solicite încetarea prelucrării datelor personale în scopul promovării imaginii sau a

ofertelor furnizorului

4.9.Să aibă acces și posibilitatea de completare/modificare asupra datelor cu caracter personal

furnizate în relația cu Programul de Formare, cu excepția cazurilor în care există dispoziții

legale contrare

CAPITOLUL V

1. Penalități:

1.1.Programul de Formare este îndreptățit să nu acorde servicii către Beneficiar/Client dacă

plățile nu s-au efectuat conform termenului descris în articolului 3.1 din Capitolul IV al

termenilor și condițiilor contractuale

1.2.În situația în care beneficiarul/clientul anulează o participare cu nerespectarea termenului de

10 zile descris atât în fișa individuală de înscriere precum și la punctul 1.3 din Capitolului

IV al termenilor și condițiilor contractuale, penalitățile de plată sunt egale cu contravaloarea

serviciilor comandate și confirmate

CAPITOLUL VI

1. Date cu caracter personal – Politica de securitate a datelor cu caracter personal

1.1.Furnizorul declară că respectă normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare,

privind protecția datelor cu caracter personal

1.2.Furnizorul este conștient de faptul că normele europene din Regulamentul UE 679/2016 se

aplică oricărui operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană și oricărei

persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea

Europeană sau care le furnizează servicii. Prin urmare, furnizorul confirmă respectarea

deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita la:

1.2.1. Capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind accesul la date,

ștergerea, corectarea sau transferul datelor personale

1.2.2. Informarea în caz de incident de securitate a datelor a tuturor destinatarilor

relevanți, într-un interval maxim de 72 ore și, în cazul Prestatorului nu mai

târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a securității datelor

a ajuns în atenția acestuia

1.2.3. Îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării

cu Regulamentul (UE) 2016/ 679

1.3.Datele cu caracter personal nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terțe părți

neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Programul de

Formare va lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce

privește obligațiile asumate prin această clauză:

1.3.1. Va împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de

prelucrarea datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter

personal

1.3.2. Va preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor

1.3.3. Se va asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare

a datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces și că datele cu

caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără

autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare

1.3.4. Se va asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate

sau eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau

transportului și că este posibil să verifice și să decidă către care organisme se

dorește să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de

transmitere a datelor

1.3.5. Se va asigura că poate verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse,

modificate sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de

prelucrare a datelor

1.3.6. Se va asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter

personal, datele sunt prelucrate strict în conformitate cu termenii și condițiile

contractuale

1.3.7. Se va asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau

pierdere accidentală

1.3.8. Se va asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat.

CAPITOLUL VII

1. Dispoziții finale

1.1. Forța majoră

1.1.1. Părțile stabilesc de comun acord că sunt exonerate de obligațiile asumate prin

prezentul contract, în cazul în care neexecutarea acestor obligații este datorată

apariției forței majore, a cărei cauză este independentă de voința părților,

imprevizibilă și inevitabilă. Invocarea forței majore de către una din părți presupune

obligația acesteia de a anunța în scris celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen

de 5 (cinci) zile de la data apariției acestuia.

1.2. Jurisdicție

1.2.1. Orice dispută cu privire la aceste termene și condiții contractuale sau la ceea ce

decurge din derularea acestora, se va rezolva pe cale amiabilă

1.2.2. În cazul în care nu se găsește o soluție amiabilă, oricare dintre părți poate supune

litigiul competenței judecătorești de la sediul furnizorului.

1.3. Modificarea sau completarea termenilor și condițiilor contractuale se poate face numai cu

acordul scris al părților. Prin acord scris se înțelege încheierea unui alt contract de prestăriservicii.

Cum primesc factura?

Ulterior completării formularului de înscriere, veți primi pe e-mail factura fiscală. În baza acesteia,

puteți face plata serviciilor. În momentul începerii programului de perfecționare veți primi și

factura fiscală în original, semnată și stampilată, la solicitare.

Cum plătesc?

PLATA TARIFULUI de instruire la Programul de Formare se achită numai prin virament bancar,

în baza facturilor fiscale emise, în contul FUNDAȚIA PRO ODORHEI, codul fiscal nr. 12549917,

si contul nr. RO93 BRDE 210SV 4542 8592100 deschis la Banca BRD-Groupe Societe Generale

ROMANIA sucursala Odorheiu Secuiesc.
GDPR


Identitatea şi datele de contact ale operatorului

Subscrisa FUNDAȚIA PRO ODORHEI cu sediul în mun. Odorheiu Secuiesc, Mihail

Kogalniceanu Nr. 2, sediu secundar în Odorheiu Secuiesc, P-ța Kőkereszt nr. 1, jud. Harghita,

înregistrată în registrul special al asociațiilor și fundațiilor ținut la Judecatoria Miercurea Ciuc,

sub numărul 641/1999, cod fiscal 12549917, adresă de e-mail: adminisztracio@szek.ro,

gdpr@szek.ro, pagină web: www.szek.ro, reprezentată prin dl Dr. Ilyes Ferenc, în temeiul

prevederilor Regulamentului UE nr. 679/2016 pus în aplicare prin Legea nr. 19/2018, prin

prezenta vă aducem la cunoştinţă următoarele:

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor din cadrul subscrisei: gdpr@szek.ro.

Definiţii

• „date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată

sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate

fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar

fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau

mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice,

economice, culturale sau sociale;

• „prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu

caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de

mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea,

adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere,

diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea,

ştergerea sau distrugerea;

• „restricţionarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul

de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

• „creare de profiluri” înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter

personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte

personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte

privind performanţa la locul de muncă, situaţia economică, sănătatea, preferinţele personale,

interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau

deplasările acesteia;

• „pseudonimizare” înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod

încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informaţii

suplimentare, cu condiţia ca aceste informaţii suplimentare să fie stocate separat şi să facă

obiectul unor măsuri de natură tehnică şi organizatorică care să asigure neatribuirea

respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile;

• „sistem de evidenţă a datelor” înseamnă orice set structurat de date cu caracter personal

accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate

după criterii funcţionale sau geografice;

• „operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism

care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu

caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul

Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi

prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

• „persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea

publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele

operatorului;

• „destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt

organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau

nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter

personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern

nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective

respectă normele aplicabile în materie de protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile

prelucrării;

• „parte terţă” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism

altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator şi persoanele care,

sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate

să prelucreze date cu caracter personal;

• „consimţământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică,

informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o

declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie

prelucrate;

• „încălcarea securităţii datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securităţii care

duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea

neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau

la accesul neautorizat la acestea;

• „date genetice” înseamnă datele cu caracter personal referitoare la caracteristicile genetice

moştenite sau dobândite ale unei persoane fizice, care oferă informaţii unice privind fiziologia

sau sănătatea persoanei respective şi care rezultă în special în urma unei analize a unei mostre

de material biologic recoltate de la persoana în cauză;

• „date biometrice” înseamnă o date cu caracter personal care rezultă în urma unor tehnici de

prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale

unei persoane fizice care permit sau confirmă identificarea unică a respectivei persoane, cum

ar fi imaginile faciale sau datele dactiloscopice;

• „date privind sănătatea” înseamnă date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau

mentală a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistenţă medicală, care

dezvăluie informaţii despre starea de sănătate a acesteia;

• „sediu principal” înseamnă:

(a) în cazul unui operator cu sedii în cel puţin două state membre, locul în care se află

administraţia centrală a acestuia în Uniune, cu excepţia cazului în care deciziile privind

scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal se iau într-un alt sediu al

operatorului din Uniune, sediu care are competenţa de a dispune punerea în aplicare a acestor

decizii, caz în care sediul care a luat deciziile respective este considerat a fi sediul principal;

(b) în cazul unei persoane împuternicite de operator cu sedii în cel puţin două state membre,

locul în care se află administraţia centrală a acesteia în Uniune, sau, în cazul în care persoana

împuternicită de operator nu are o administraţie centrală în Uniune, sediul din Uniune al

persoanei împuternicite de operator în care au loc activităţile principale de prelucrare, în

contextul activităţilor unui sediu al persoanei împuternicite de operator, în măsura în care

aceasta este supusă unor obligaţii specifice în temeiul prezentului regulament;

• „reprezentant” înseamnă o persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune, desemnată în scris

de către operator sau persoana împuternicită de operator în temeiul articolului 27, care

reprezintă operatorul sau persoana împuternicită în ceea ce priveşte obligaţiile lor respective

care le revin în temeiul prezentului regulament;

• „întreprindere” înseamnă o persoană fizică sau juridică ce desfăşoară o activitate economică,

indiferent de forma juridică a acesteia, inclusiv parteneriate sau asociaţii care desfăşoară în mod

regulat o activitate economică;

• „grup de întreprinderi” înseamnă o întreprindere care exercită controlul şi întreprinderile

controlate de aceasta;

• „reguli corporatiste obligatorii” înseamnă politicile în materie de protecţie a datelor cu caracter

personal care trebuie respectate de un operator sau de o persoană împuternicită de operator

stabilită pe teritoriul unui stat membru, în ceea ce priveşte transferurile sau seturile de

transferuri de date cu caracter personal către un operator sau o persoană împuternicită de

operator în una sau mai multe ţări terţe în cadrul unui grup de întreprinderi sau al unui grup de

întreprinderi implicate într-o activitate economică comună;

• „autoritate de supraveghere” înseamnă o autoritate publică independentă instituită de un stat

membru în temeiul articolului 51;

• „autoritate de supraveghere vizată” înseamnă o autoritate de supraveghere care este vizată de

procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal deoarece:

(a) operatorul sau persoana împuternicită de operator este stabilită pe teritoriul statului membru

al autorităţii de supraveghere respective;

(b) persoanele vizate care îşi au reşedinţa în statul membru în care se află autoritatea de

supraveghere respectivă sunt afectate în mod semnificativ sau sunt susceptibile de a fi afectate

în mod semnificativ de prelucrare; sau

(c) la autoritatea de supraveghere respectivă a fost depusă o plângere;

• „prelucrare transfrontalieră” înseamnă: – fie prelucrarea datelor cu caracter personal care

are loc în contextul activităţilor sediilor din mai multe state membre ale unui operator sau ale

unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul Uniunii, dacă operatorul sau persoana

împuternicită de operator are sedii în cel puţin două state membre; sau – fie prelucrarea datelor

cu caracter personal care are loc în contextul activităţilor unui singur sediu al unui operator sau

al unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul Uniunii, dar care afectează în mod

semnificativ sau este susceptibilă de a afecta în mod semnificativ persoane vizate din cel puţin

două state membre;

• „obiecţie relevantă şi motivată” înseamnă o obiecţie la un proiect de decizie în scopul de a

stabili dacă există o încălcare a prezentului regulament sau dacă măsurile preconizate în ceea

ce priveşte operatorul sau persoana împuternicită de operator respectă prezentul regulament,

care demonstrează în mod clar importanţa riscurilor pe care le prezintă proiectul de decizie în

ceea ce priveşte drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanelor vizate şi, după caz, libera

circulaţie a datelor cu caracter personal în cadrul Uniunii;

• „serviciile societăţii informaţionale” înseamnă un serviciu astfel cum este definit la articolul

1 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2015/1535/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informaţii în domeniul

reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale (JO L 241,

17.9.2015, p. 1).

• „organizaţie internaţională” înseamnă o organizaţie şi organismele sale subordonate

reglementate de dreptul internaţional public sau orice alt organism care este instituit printr-un

acord încheiat între două sau mai multe ţări sau în temeiul unui astfel de acord.

• Categorii de date cu caracter personal colectate de subscrisa sunt, după caz: – nume şi

prenume, domiciliu, cod numeric personal – număr de telefon, adresă de e-mail – date

privind salariul, contul bancar, starea de sănătate – date cuprinse în acte de identitate –

imagini foto/video

Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal şi temeiul juridic al prelucrării

Subscrisa, pe lângă îndeplinirea unor sarcini care servesc unor interese publice sau care rezultă

din exercitarea calității de entitate neguvernamentală de interes public, respectiv a autorității

publice cu care este învestit, în sensul art. 2 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 190/2018 privind măsuri

de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și a

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare

a Directivei 95/46/CE, prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor fizice pentru:

• Înregistrarea persoanei vizate la evenimentele organizate de subscrisa, precum și identificarea

persoanei vizate înregistrate la un eveniment

În acest caz, prelucrarea datelor personale se efectuează în temeiul consimțământului persoanei

vizate.

• Furnizare de informaţii

Datele se utilizează în vederea transmiterii unor informații, la cerere, în scopul stabilirii unor

raporturi juridice, inclusiv în scopul încheierii și executării contractelor încheiate între părţi.

În acest caz, prelucrarea datelor se întemeiază pe cererea înaintată de persoana vizată, respectiv

pe consimțământul persoanei vizate.

• Soluționarea cererilor

Datele personale se utilizează în vederea formulării unor răspunsuri la solicitările, la cerințele,

la reclamațiile sau la orice altă întrebare transmisă(e) de către persoana vizată.

În această situaţie, temeiul prelucrării îl constituie relaţia contractuală dintre părţi, obligaţia

legală a subscrisei sau consimţământul persoanei vizate, după caz.

• Comunicare în scop de marketing și PR

Datele personale se prelucrează în scop de marketing și PR, prin transmiterea de comunicări

servicii noi sau existente, mesaje cu ocazii speciale (de ex. anunțuri privind desfășurarea unor

evenimente, ziua de naştere a persoanei vizate, aniversări, etc.), oferte parteneri, concursuri,

lansare proiecte de finanțare etc. şi se întemeiază pe consimţământul persoanei vizate.

• Emiterea facturilor/chitanţelor

Datele personale se prelucrează în vederea menţionării lor pe factură/chitanţă ori pe alte

documente financiar-contabile justificative emise, în vederea indicării persoanei şi a datelor

beneficiarului, a datelor privind primirea documentului, etc.

În această situaţie, temeiul prelucrării îl constituie relaţia contractuală dintre părţi, obligaţia

legală a subscrisei sau consimţământul persoanei vizate, după caz.

• Executarea contractului încheiat între părţi

Datele personale se prelucrează în vederea exercitării drepturilor şi a executării obligaţiilor

izvorând din contractul încheiat între părţi, temeiul prelucrării datelor fiind contractul încheiat

între părţi sau, în lipsă de reglementare contractuală, prevederile legale în vigoare.

• Ţinerea relației între părţi

Datele personale se prelucrează în scopul ţinerii relaţiei între părţi. În această situaţie, temeiul

prelucrării îl constituie relaţia contractuală dintre părţi, obligaţia legală a subscrisei sau

consimţământul persoanei vizate, după caz.

• Apărarea drepturilor și a intereselor părţilor sau ale altor persoane

Datele personale se prelucrează pentru exercitarea sau apărarea drepturilor şi/intereselor

subscrisei sau ale altor persoane în faţa instanțelor de judecată, a executorilor judecătorești, a

notarilor publici, a avocaților, a consultanților subscrisei, a autorităţilor de stat ori a altor

persoane fizice sau juridice, publice sau private, care joacă un rol în cauză. În această situaţie,

temeiul prelucrării îl constituie relaţia contractuală dintre părţi, legislaţia în vigoare sau

consimţământul persoanei vizate, după caz.

• Prevenirea fraudelor

În dorinţa de a preveni săvârşirea oricărei nelegalităţi, subscrisa îşi rezervă dreptul de a prelucra

date personale şi de a le transmite către consultanți din diverse domenii, către auditori/cenzori,

către avocați, către contabili etc. În aceste cazuri, prelucrarea se justifică prin interesul legitim

al subscrisei de a preveni fraudele și alte nelegalități în activitatea desfăşurată, precum şi prin

existenţa obligației legale de a asigura legalitatea operațiunilor.

• A răspunde solicitărilor autorităților, precum şi în alte cazuri în care legea prevede

obligativitatea prelucrării datelor

Subscrisa prelucrează datele personale deţinute ori de câte ori legea prevede obligativitatea

acesteia. La fel, în cazurile prevăzute de lege, subscrisa va răspunde solicitărilor întemeiate ale

autorităţilor de stat.

Temeiul acestor prelucrări îl constituie prevederile legale în vigoare.

• Executarea efectivă a contractului de muncă

Datele personale se prelucrează în vederea încheierii şi executării contractelor individuale sau

colective de muncă şi se păstrează timp de 75 de ani.

În această situaţie, temeiul prelucrării îl constituie relaţia contractuală dintre părţi, precum şi

prevederile legale în vigoare.

Destinatarii/categorii de destinatari

Ca regulă, nu se divulgă datele personale deţinute de subscrisa către alte persoane fizice sau

juridice.

Cu toate acestea, în anumite cazuri prevăzute de lege, subscrisa are dreptul şi/sau obligaţia

legală de a divulga datele deţinute către:

• persoane fizice sau juridice care acționează ca persoane împuternicite pentru subscrisa în

diverse domenii (de ex. notar public, avocat, executor judecătoresc, societăți organizatoare de

promoții, etc.)

•instanțe de judecată sau arbitrale, autorități de stat

•furnizori de servicii de asigurări

•furnizori de servicii de tipărire și împlicuire comunicări

• societăți de recuperare creanțe

• terțe persoane fizice și/sau juridice în vederea cesionării creanțelor

• societăți ce oferă servicii de curierat/poștă sau de transport

• furnizori de servicii de call-center și asistență clienți

• furnizori de servicii software și/sau echipamente

• companii studii de piață/studii satisfacție clienți

• parteneri contractuali în vederea îndeplinirii dispozițiilor clienților/partenerilor subscrisei,

respectiv a obligațiilor asumate de către subscrisa față de clienți

• publicul larg prin difuzarea înregistrărilor video/foto efectuate sau a testimonialelor

înregistrate în cadrul unor evenimente organizate sau nu de subscrisa prin intermediul paginii

web a subscrisei sau prin rețelele sociale de comunicare (inclusiv, dar fără a se limita la

facebook și instagram), precum și prin orice alte medii offline și online.

Datele pot fi divulgate şi pentru motive legitime legate de activitatea desfăşurată, cum ar fi

degrevarea activității subscrisei, apărarea și exercitarea drepturilor sau intereselor subscrisei.

Datele cu caracter personal transmise vor fi prelucrate în condiții de securitate și de

confidențialitate, în conformitate cu scopul pentru care au fost transmise și cu respectarea

drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei vizate.

Datele cu caracter personal divulgate către persoane împuternicite de subscrisa sunt limitate la

informațiile minime care sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sau în interacțiunile

acestor terțe cu subscrisa.

Datele cu caracter personal prelucrate de subscrisa pot fi transferate în străinătate către state

din Uniunea Europeană sau Spațiul Economic European. Orice transfer realizat de subscrisa

într-un stat membru UE sau SEE va respecta cerințele legale prevăzute în Regulamentul GDPR

nr. 2016/679 adoptat de Parlamentul European.

Perioada pentru care vor fi stocate datele

Perioada de stocare a datelor personale diferă de la caz la caz în funcție de scopul prelucrării și

de categoria datelor prelucrate, care nu va depăşi perioada necesară îndeplinirii scopurilor în

care sunt prelucrate datele.

Perioadele respective sunt bazate pe prevederile legale, având în vedere, de asemenea,

obligațiile legale de stocare a anumitor date, termenele de prescripție aplicabile, durata

contractelor și scopurile activității desfăşurate.

Estimăm că activitățile de prelucrare vor necesita stocarea datelor cu caracter personal cel puțin

pe următoarele perioade:

• pe toată durata contractului și pe perioada necesară pentru protejarea drepturilor subscrisei

având în vedere legea aplicabilă contractului, inclusiv perioada de prescripție și termenele

prevăzute de către legislația fiscală și contabilă, respectiv perioada de stocare stabilită de către

subscrisa

• pe toată durata recuperării debitelor, echipamentelor și a soluționării definitive a oricăror

situații juridice/divergențe în legătură cu raportul juridic dintre părți

• pe toată durata producerii efectelor juridice izvorând din raportul juridic stabilit între părți.

• Interesele legitime urmărite

Pentru a fi considerat legitim, un interes trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

• să fie legal

• să fie concret

• să reprezinte un interes real și actual

• prelucrarea este necesară pentru atingerea interesului urmărit.

De exemplu, constituie interes legitim când prelucrarea are loc în cadrul relației cu un

client/partener, când datele personale se prelucrează în scopuri de marketing direct, pentru a

preveni frauda, pentru a asigura securitatea rețelei și a informațiilor în sistemele informatice,

precum și determinarea bonității și a solvabilității partenerului.

Drepturile persoanelor vizate

• dreptul de informare asupra modului în care se utilizează datele cu caracter personal, chiar de

la momentul colectării acestora

• dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: dreptul de a obține confirmarea

faptului că datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces

la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei

cereri în acest sens către operatorul de date

• dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal („dreptul de a fi

uitat”)

• dreptul de a solicita restricționarea prelucrării

• dreptul de a retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la

bază consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până în momentul respectiv

• dreptul de a se opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară

în care se află părțile, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a

se opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea

de profiluri;

• dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv

crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează

pe aceasta în mod similar într-o măsură semnificativă;

• dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a primi datele cu caracter personal

furnizate operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi

citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul

în care prelucrarea se bazează pe consimțământul persoanei fizice sau executarea unui contract

și este efectuată prin mijloace automate

• dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor

cu Caracter Personal, cu sediul în mun. București sector 1, B-dul Gheorghe Magheru nr. 28-30,

la numerele de telefon: 0318059211 sau 0318059212, la adresa e-mail:

anspdcp@dataprotection.ro.

• dreptul de a se adresa instanțelor de judecată competente.

Consecințele nerespectării obligației de a furniza informaţii

Refuzul persoanei vizate de a furniza datele solicitate în cazul în care aceasta reprezintă

o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui

contract poate avea drept consecință imposibilitatea/refuzul stabilirii unei relații juridice

sau încetarea raportului juridic existent între părți.

Existenţa unui proces decizional automatizat

FUNDAȚIA PRO ODORHEI nu ia decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor

persoanelor vizate și nu creează profiluri care să producă efecte juridice cu privire la persoana

vizată.

Sursele din care provin datele cu caracter personal:

• de la persoana vizată

• din partea clienților/partenerilor subscrisei persoane juridice

• surse publice