"Ajánld a SZÉK-et"

AZ AJÁNLD A SZÉK-ET JÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1.  A JÁTÉK SZERVEZŐJE

Az „Ajánld a SZÉK-et” elnevezésű Játék (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ (székhely: Románia, 535600, Hargita, Székelyudvarhely, Kőkereszt tér 1., a továbbiakban: „Szervező”). A Játék Szervező által megbízott lebonyolítója az Onlinemarketing.hu Kft. (Cg. 01-09-293505; székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 35.; adószám: 12906824-2-42, a továbbiakban: „Lebonyolító”).

2. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1. A Játékban részt vehet:– minden, 18. életévét betöltött, kizárás alá nem eső természetes személy, aki romániai vagy magyarországi tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik,– aki a Játék időtartama alatt a SZÉK Facebook-oldalán a játékhoz tartozó poszthoz kommentben megjelöl egy, vagy akár több ismerősét, és megírja, a SZÉK melyik képzését ajánlja neki.

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében vagy lebonyolításában (beleértve a nyereményeket és az ajándékutalványt felajánló cégeket) közreműködő cégek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezeknek a közeli hozzátartozói.
2.3. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos részvételi és játékszabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) feltételeinek automatikus elfogadását jelenti.

3.  A JÁTÉK IDEJE

A Játék az alábbiak szerint kerül megrendezésre: Játék indulása: 2021. július 1. Vége: 2021. szeptember 8. Sorsolás: 2021. szeptember 10.

4. A JÁTÉK MENETE

4.1. A Játékban résztvevők feladata, hogy a Játék időtartama alatt a SZÉK Facebook-oldalán a játékhoz tartozó poszthoz kommentben megjelöl egy, vagy akár több ismerősét, és megírja, a SZÉK melyik képzését ajánlja neki.
4.2. Egy Játékos több ismerősnek is ajánlhat SZÉK-képzést.
4.3. Sorsolási dátum: 2021. szeptember 10.

4.4. A nyertest a Szervező legkésőbb a sorsolási alkalmat követő 5 (öt) munkanapon belül Facebook-poszt formájában, valamint e-mailben értesíti. A nyertes köteles 5 munkanapon belül visszaigazolni a Szervező részére, egyúttal megadva a nyeremény átvételéhez szükséges nevet és lakcímet.

4.5. A sorsolás online program segítségével történik.

5. NYEREMÉNY

Hőlégballon sétarepülés, ATV-sétatúra vagy terepjáró off-road-túra.

6. A NYERTES, A NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELE

6.1. A Szervező a nyertes Játékost legkésőbb a sorsolás után 5 (öt) nappal Facebook-poszt és e-mail formájában értesíti.

6.2. Amennyiben a nyertes értesítése az internetszolgáltató hibájából, vagy akár azért nem volt lehetséges, mert a Játékos regisztráció során hibás/téves (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adatok feltüntetése, olvashatatlan cím stb.) adatokat adott meg, vagy egyéb, a saját érdekkörében felmerülő okból nem szerzett tudomást az értesítésről, úgy a nyertes a nyereménytől elesik.

Amennyiben a nyertes az értesítést követő 5 munkanapon belül nem jelentkezik, vagy a Játékból kizárták, úgy a nyereményre nem jogosult.
6.3. A nyertes Játékosnak az értesítést követően 5 munkanap áll rendelkezésére, hogy a Szervező megkeresésére válaszolva felvegye a kapcsolatot a nyeremény átvétele céljából. Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményt nem tudja vagy nem akarja a játékszabálynak megfelelően átvenni, illetve a jelen fejezetben meghatározott határidőket elmulasztja, úgy a Szervező jogosult a nyereményt nem kiosztani. Ezen körülmény a Szervező terhére nem róható. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.
6.4. Ha a nyertes Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére és igénybevételére csak a gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes Játékos esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes gondnoka jogosult.
6.5. A nyeremény pénzre nem váltható, másra át nem ruházható, kereskedelmi forgalomba nem hozható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább. A nyertes Játékost semmiféle adókötelezettség nem terheli.
6.6. Amennyiben a részvételi feltételek nem teljesülnek a nyertesként kisorsolt személyek tekintetében, úgy az illető személy nem jogosult a nyereményre, illetve – amennyiben a nyeremény számára már átadásra került – köteles azt a Szervező részére a Szervező erre vonatkozó első írásbeli felszólításában foglaltak szerint visszaadni.

7. ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM

7.1. A Játékos tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ (székhely: Románia, 535600, Hargita, Székelyudvarhely, Kőkereszt tér 1.) végzi. Az adattulajdonos Játékos bármikor ingyenesen megtilthatja személyes adatainak kezelését, bár ez esetben a Szervező nem tudja értesíteni esetleges nyereménye átvételéről.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szó általános, 2016/679-ees számú rendelete értelmében az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában nyújtsa. Az érintettnek jogában áll kérelmezni az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint tajákoztatást kapni az adathordozhatósághoz való jogáról. Amennyiben az érintett a rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult, a rendelet 12., 13., valamint 82. cikk alapján. A romániai 190/2018-as törvény 13. cikkében foglaltak értelmében, a rendeletbe foglalt rendelkezések megsértése kihágásnak minősül, melynek szankcionálása az országos felügyeleti hatóság jogkörébe tartozik.

A Játékos a személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a Személyes Adatok Feldolgozását Felügyelő Nemzeti Hatóság (B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 1. szektor, postai irányítószám: 010336 Bukarest, Románia) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.
7.2. A Játékosok a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Játékra jelentkezéssel, annak során és amennyiben nyernek, nevüket a Szervező nyilvánosságra hozhatja online és nyomtatott marketinganyagaiban.

8. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

8.1. A Szervező kizárja felelősségét az online sorsoláshoz elérhető alkalmazás használata során esetlegesen a Játékosnál felmerülő, illetve a Játék során bekövetkező hibákért, vagy azokhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, és kizár mindenféle ebből eredő, vagy ezzel kapcsolatos kártérítési, kártalanítási igényt.
8.2. A Szervező kizárja a felelősségét a nyeremény hibáiért. A Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis maior) vagy harmadik személyek tevékenységei miatt, amelyek számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, ha a nyeremény átadása, a címmel járó feladatok megvalósítása a Szervezőnek nem felróható okból hiúsul meg, vagy a Játék idő előtti befejezésére kerülne sor.

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9.1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot kiegészítse vagy módosítsa, a Játék határidejét meghosszabbítsa, továbbá a jelen Szabályzat feltételeit a Játék időtartama alatt megváltoztassa.
9.2. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.
9.3. A Szervező jelen Szabályzatban foglalt játéka a Facebooktól független, a Facebook részére adatok nem kerülnek átadásra.
9.4. Jogi út kizárva. A Szervező a Játék lezárulása után 30 (harminc) napon túl semmilyen, a Játékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.